Generalforsamling 2023

Bestyrelsen indkalder til årets generalforsamling onsdag den 29. marts, med 2 hovedpunkter: Fremtidige priser for vand og vandværkets fremtid.

Vel mødt til en hyggelig aften, med masser af lokalrelevant indhold 🙂

Se dagsorden og bilag her under.

Mvh
Bestyrelsen

Dagsorden

19:00Velkomst og valg af ordstyrer.
19:05Formanden beretter om året der gik.
19:15Regnskabet 2022 præsenteres.
19:30Valg af bestyrelse
Dette år er der én enkelt på valg: Jakob Wolfsgruber Sulby.
Valg af suppleanter.
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.
19:50Indkomne forslag behandles.
Har du et forslag, der skal behandles på mødet, så send det til vandværket på hvilsagervand@proton.me senest den 22. marts.
20:00Præsentation og valg af nye takster startende fra den 1. april.
Diskussion og valg af vandværkets fremtid: Eget eller sammenlægning.
For at der kan tages et valg for sammenlægning kræves det, at der er 75% fremmøde og at forslaget vedtages med minimum 75% flertal.
Er fremmødet ikke tilstrækkeligt, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling inden for 1 måned, hvor forslaget vil blive endeligt behandlet uanset fremmøde.
Forslaget kan dog afvises allerede på generalforsamlingen, hvis der er nok fremmødte medlemmer til, at konkluddere, at minimum 31% af medlemmerne stemmer imod.
Eventuelt

Mødet vil senest blive afsluttet 22.30. Er emnerne ikke færdigbehandlede her, vil der blive indkaldt til endnu en generalforsamling, hvor de resterende emner genoptages.

Referat

Bilag

A: Forslag til nye takster

Sommeren 2022 hævede vi ekstraordinært vandtaksterne, efter en ekstraordinær generalforsamling. Året er gået uden de store vedligeholdelsesudgifter og regnskabet løber derfor nogenlunde rundt.

For at sikre den fremtidige drift, er det nødvendigt at øge kontobeholdningen, så der er til eventuelle uforudsete udgifter. Taksterne hæves derfor endnu engang. Det endelige valg af takster bliver taget på generalforsamlingen. Her listes tre forskellige modeller, som der vil blive stemt om til generalforsamlingen. Det forventes at alle tre forslag, vil hæve kontantbeholdningen med ca. 100.000 kr.

B: Fremtidige investeringer

Hvilsager vandværk står over for en række investeringer, som forventes udført gennem de næste 20 år. Nogle med det samme – andre når tiden er der. Vi har opstillet forskellige scenarier, som så godt som muligt dækker mulighederne og udfaldet i vandprisen. Scenarierne bygger omkring analyserne fra Niras og hvad vi ellers ved omkring vores drift.

Scenariet indeholder følgende variabler: BNBO, ny boring, ekstra vandbehandling, ny tank, udpumpning, vedligehold af ledningsnettet, nye pumper, nyt hus. Hertil, er der også usikkerheden på vandforbruget. I det forgangne år, har flere af vore storforbrugere skruet væsentligt ned for forbruget og vi har i år brugt mindre vand end i mange år. Det er godt for slid, men det betyder også færre midler til reparationer og investeringer.

Tabellen viser merprisen i vandprisen, alt efter scenariet. Der er taget udgangspunkt i scenariet fra Niras. Det dårlige scenarie, har fået tilføjet og hævet nogle udgifter, mens det bedste har fået fjernet og reduceret nogle udgifter.
 Alternativt til at lægge prisen på vandet, kan den lægges på abonnementet, men uanset modellen betyder det en merpris. De billigste og dyreste priser kan nok fjernes fra tabellen, da de er mindst sandsynlige. Den reelle merpris falder mest sandsynligt et sted midt imellem.

Det ville være mest optimalt, hvis udgifterne kom løbende, efterhånden som der blev sparet op til dem. Men, nogle vil komme før andre og aller først står en investering på ca 150.000 kr til nye pumper. Det vil minimere elforbruget med 80% og er derfor en nødvendighed for, at sikre fremtidig billig drift. I første omgang betyder det derfor en merbetaling det første år, på ca. 3.000 kr pr husstand. Alternativt hertil er et lån, men det vil vi helst undgå, da alle hæfter personligt.

Efterfølgende er forventningerne, at udgifterne kommer løbende gennem de resterende 19 år og derfor håber vi på, at kunne opbygge et kontobeløb til det løbende vedligehold og drift uden ekstra indbetalinger.

C: Aktuel situation

På det sidste informationsmøde, blev der primært orienteret omkring hvordan der ser ud, hvis vandværket fusionerer med Aqua Djurs. Men, der var meget lidt tid til, at vende den egentlige situation hos vores eget vandværk. Derfor, vil jeg lige uddybe nogle tanker.

Situationen er, at vi ser forskelligt på vandværket og har forskellige ønsker til driften. Nogle vil gerne sikre sig bedst muligt mod uforudsete udgifter, mens andre gerne vil drive vandværket selv for at vi i fællesskab kan styrte vandprisen op og ned efter behov. I det lange løb ser jeg begge scenarier som gode muligheder, men her og nu er der væsentlige økonomiske forskelle.

Situationen ved vandværket er følgende:

  1. Pumperne er ved at være gamle og bruger meget mere strøm ift. tilsvarende moderne pumper. Vi kan på papiret spare ca 80% strøm ved, at skifte dem ud.
  2. Ledningsnettet er løbende blevet udskiftet og der er derfor en blanding mellem jern- og plastikrør. Her er der ikke det store at nævne. Vi ser i normen mellem 0 og 3 brud pr. år – det seneste år har der ikke været nogen.
  3. Vandværkets hus og tank har ikke nogen umiddelbare problemer. Taget blev renoveret for nogle få år siden og er ellers i pæn stand.
  4. Vandkvaliteten fejler intet og der bliver ikke fundet noget i vore vandanalyser. Det er fordi placeringen i undergrunden rigtig god og der er en høj naturlig beskyttelse.
  5. Økonomien har set bedre dage, men for nu løber det rundt. Dog er der ikke noget opsparet til uforudsete udgifter, så evt. større udgifter vil kræve en ekstra kontant indbetaling.

For nu har vi altså to punkter der står for døren og de omhandler begge økonomien:

  1. Kontantbeholdningen skal forøges til den er på et behageligt niveau ift. udgifter. Dette kan kun ske ved at ændre på taksterne.
  2. Udgifterne skal sænkes ved at indkøbe to nye pumper. For at købe disse, er vi nødt til at bede om en kontant indbetaling. Vi er ved at indhente et tilbud på dette.

Ud over selv at stå for driften, er der en tredje mulighed: Fusionering med et større vandselvskab. Her vil opgaverne blive givet videre til AquaDjurs, som fremover vil byde på vand fra Vandsam. Det betyder dog også, at vi mister stort set alt medbestemmelse på driften. Til gengæld, bliver vi en del af et større fællesskab, som deler udgifterne.

Prisen for at fusionere vil være 16 – 20.000 kr. pr. husstand + udgifter til lukning og evt. nedbrydning af eksisterende vandværk. Det er ikke en ubetydelig udgift for de fleste, og da vi er meget forskellige steder i livet, har vi også meget forskellige økonomier. Dertil, skal betalingen falde relativt kort tid efter beslutningen er taget – måske inden for 9 måneder.
Sammen med inflationen skaber det en situation, hvor det kan være meget svært for nogle at få råd til og de har ikke nødvendigvis noget at skulle have sagt. For hvis 75% af de fremmødte stemmer for, har de ikke noget at sige, men skal betale. Det er et meget stort socialt problem, som vi er nødt til at have i mente.

Når det er sagt er det er heller ikke gratis at forblive i vores eget vandværk. Her ser vi frem mod en forventet indbetaling på ca. 3.000 kr. pr. husstand, for nye pumper. De vil i det lange løb sikre væsentlig billigere drift af vandværket. Håbet er så, at der kan blive sparet op til de resterende udgifter før de indtræffer og behovet for ekstra indbetalinger forsvinder.

Alt i alt, en væsentlig billigere kortsigtet plan ved at blive. Ulempen er så, at vi selv står for alle kommende udgifter, men så længe der er taget hensyn til dem med en opsparing hos vandværket, bør det ikke være et problem.

Snakker vi vandprisen hos os i forhold til hos Aqua Djurs og Vandsam, så er den ligenu omtrent det samme. Dog ser vi ind i at skulle have øget kontobeholdningen, så det kommende stykke tid, vil jeg forvente en lidt højere vandpris, som så på sigt vil falde til et normalt niveau igen.

Slutteligt kan jeg vende vandet. Vi vil være sidste på en 25 km lang vandstreng hos Aqua Djurs, hvilket vil påvirke temperaturen en anelse, så den bliver let forhøjet og det vil mindske indeholde en anelse mindre luft end vanligt.
Boringerne er noget forskelligartet. Vandsams boring er 96 meter dyb (råvandstand: 8,4 m.) og jorden består primært af sand, sten grus og en smule ler. Hvilsagers boring er 85 meter dyb (råvandstand: 32 m.) og består primært af ler og lidt kalk, hvilket er grunden til, at vandet er længere om at trænge ned til grundvandet i Hvilsager.

Hvad alt dette betyder ift. grundvandsbeskyttelse, kan jeg ikke helt udlede, men sådan er tallene og kilden er http://data.geus.dk/.

D: Årsregnskab 2022

Regnskabet 2022 er færdigt og du kan læse det her:

Categories: